Tập đoàn Nihon Trim được cấp bằng sáng chế về công nghệ nước kiềm